Dzisiaj jest poniedziałek, 19 lutego 2018 godzina

A A A

Śluby zakonne

8sP9083493sP9283617sP9283648sWcielone Słowo Boże w swej odkupieńczej miłości jest dla nas źródłem i prawzorem naszej apostolskiej świętości. Prostymi publicznymi ślubami: Bogu poświęconej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa, odpowiadamy na Jego wezwanie i podążamy za Nim drogą rad ewangelicznych. Ślubami tymi wiążemy się ściślej z Panem, ze współbraćmi w Zgromadzeniu i z Kościołem. Dają nam one większą wolność w wykonywaniu naszych misjonarskich zadań. Przez nie, odnowiona i wzmocniona świętość płynąca z sakramentu chrztu, daje nam siłę do realizacji powierzonych zadań.

Jezus realizował Swoje niepodzielne oddanie Ojcu i wszystkim ludziom w życiu bezżennym. On powołuje ludzi do naśladowania Siebie w tej formie życia, aby ich ściślej związać ze Sobą i pozwolić im na szczególny udział w Swoim zbawczym dziele. Nasza, Bogu poświęcona czystość, jest bardziej darem Boga dla nas, niż naszym darem dla Niego. Ponieważ dotyka ona głębokich skłonności ludzkiej natury, wierność jej jest jedynie możliwa w zawierzeniu łasce Boga. Osobista przyjaźń z Chrystusem, żywa wiara, braterskie uczestnictwo we wspólnocie oraz bezinteresowne zaangażowanie się w zadania naszego powołania, są warunkami pełnego treści życia w Bogu poświęconej czystości.

Jezus stał się ubogim, aby nas ubogacić swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8,9). Nasze życie w ubóstwie nabiera głębszego znaczenia i wartości, gdy prowadzi nas do ubóstwa w Duchu. W nim, jako stworzenia, uczymy się uznawać naszą zależność od Boga. Ubóstwo, jakie praktykował Chrystus, zobowiązuje nas do solidarności z ubogimi i uciśnionymi. Nasze ubóstwo ma mieć charakter misyjny. Domaga się ono, abyśmy nasz czas, nasze talenty, nasze prace i dobra każdej wspólnoty, oddawali wielkodusznie na służbę naszych misyjnych zadań. Współbracia przez swój styl życia, mają stawać się jasnym znakiem dla konsumpcyjnego społeczeństwa.

Jesteśmy powołani do naśladowania Pana również w Jego posłuszeństwie. W duchu wiary oddajemy swoją osobę na służbę Bogu i ludziom. Wiążemy się ze Zgromadzeniem Słowa Bożego, z jego sposobem życia i jego posłannictwem misyjnym w Kościele. Ku chwale Boga i ze względu na Jego królestwo. Zobowiązujemy się przez ślub posłuszeństwa wypełniać postanowienia przełożonych, zgodnie z Konstytucjami. W świecie, w którym wielu ludzi stara się narzucić innym swoja wolę, ślubowane przez nas posłuszeństwo ma być znakiem, że ludzie pod Bożym władaniem stanowią wspólnotę braci.

Nasze oddanie Bogu i Jego służbie wzrasta przez zachowanie tych trzech rad ewangelicznych. Ponieważ zawsze jesteśmy w drodze, miłość, która z nich wypływa, realizuje się w ciągłym działaniu. Odwagę, wytrwałość i radość w tej drodze, czerpiemy z uszczęśliwiającej obecności Pana, za którym podążamy. Zawsze też towarzyszą nam bracia, którzy wspólnie zmierzają do tego samego celu ( por. Konstytucje SVD).

Copyright © 2013 WCM Werbiści

Realizacja: ORTH Multimedia